Aleš pracuje v kanceláři na pozici advokátního koncipienta od roku 2018. Právo studoval na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde také složil rigorózní zkoušku a úspěšně zakončil doktorský studijní program v oboru Správní právo. Své vzdělání si v roce 2016 rozšířil výzkumným studijním pobytem na Universität Potsdam v Německu.

Na Univerzitě Palackého stále působí na Katedře správního a finančního práva jako odborný asistent. Přednáší jak správní právo, správní proces, tak právo životního prostředí, kde vede i seminární výuku.

Aleš je velkým přínosem naší kanceláři díky bohatým zkušenostem s právem nemovitostí, problematikou práva životního prostředí a fungování veřejné správy. Za sebou má pracovní pozici právního auditora Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jeho náplní práce byla činnost ve vztahu k právním jednáním za stát, a to od přípravy kupních a nájemních smluv, věcných břemen až po zpracování právních stanovisek k převodům majetku státu na obce a kraje či fyzické a právnické osoby. Na své pozici se věnoval i problematice církevních restitucí.

Jeho specializací je především veřejný majetek, veřejné vlastnictví a převody státního a obecního majetku. Zajímá se také o otázky stavebního práva od územního plánování, stavebního a územního řízení po posuzování vlivů na životní prostředí. Specializuje se také na fungování obcí a hospodaření s jejich majetkem a právo pozemních komunikací.

„Charakterizoval bych se jako rozhodný, energický, komunikativní a spolehlivý. Kolegové a klienti si mne cení především pro kvalitu, efektivitu a rychlost zpracování zadaných úkolů. Ve své právní praxi se vždy snažím připravit na všechny eventuality.“

Aleš je členem České společnosti pro právo životního prostředí a pravidelně publikuje v odborných právních periodikách jako Právní rozhledy či Správní právo. Je spoluautorem odborných monografií a sborníků z odborných právních konferencí. Je hlavním autorem publikace Místní a účelové komunikace.

 

Aleš hovoří plynně česky, slovensky a anglicky.

 

Publikace:

2014/ Pozemní komunikace a superficies solo cedit. Acta Iuridica Olomucensia, č. 9, Supplementum 1

2014/Jsou místní komunikace stále místními komunikacemi? Časopis pro právní vědu a praxi, č. 3.

2014/Veřejné právo a právo soukromé. Aktuální tendence a výzvy veřejnoprávní úpravy plynoucí z problematiky právního dualismu (Kapitola Veřejné užívání a bezdůvodné obohacení.

2015/Veřejné užívání jako omezení vlastnického práva. Právní rozhledy, č. 10.

2015/ Veřejné užívání jako subjektivní právo. Správní právo, č. 4-5.

2015/ Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí. Kapitola Veřejné užívání lesa a přístup do krajiny.

2016/Opuštění nemovitosti ano či ne? Právní rozhledy, č. 2.

2016/ Obec jako silniční správní úřad a její postavení v řízení dle § 142 SŘ. Právní rozhledy, č. 7.

2016/Veřejné věci a jejich právní povaha. Právní rozhledy, č. 17.

2016/ Místní a účelové komunikace.

2017/Věnovací akty. Správní právo, 2017, č. 3.

2017/Veřejné prostranství a jeho platný vznik. Právní rozhledy, 2017, č. 10 (spoluautor)

2017/ Bezdůvodné obohacení za užívání účelové komunikace. Právní rozhledy, 2017, č. 21.