Novela energetického zákona

Poslanecká sněmovna schválila novelu energetického zákona s pozměňovacími návrhy Senátu. Teď už chybí pouze podpis prezidenta České republiky. Novela má přinést víc práv pro spotřebitele a zároveň víc povinností pro dodavatele a zprostředkovatele energie.

Jednou z nejzásadnějších změn je povinnost zprostředkovatelů energie registrovat se na Energetickém regulačním úřadu (ERÚ), čímž nad nimi ERÚ získá dohled a zároveň si budou moci spotřebitelé vždy ověřit, zda daný zprostředkovatel má veškerá oprávnění.

Mezi další výhody pro spotřebitele, které novela přinese, patří například omezení maximální doby smluv na dobu určitou nebo nutnost adresného informování o změnách cen.

Předávání osobních údajů do zemí mimo EU

Dne 4. června 2021 přijala Evropská komise Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/915 o standardních smluvních doložkách mezi správci a zpracovateli podle čl. 28 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a čl. 29 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725.

Rozhodnutí v souladu s GDRP představuje nástroj, který bude zaručovat ochranu osobních údajů při jejich přenosu do třetích zemích, jejichž právní řád nezaručuje dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů.

Konkrétně se jedná o vzorovou smlouvu mezi správcem či zpracovatelem osobních údajů, který chce osobní údaje předat, a příjemcem osobních údajů v třetí zemi.

Rozhodnutí vstoupilo v účinnost dne 27. června 2021 a od tohoto data je možné využívat vzorová smluvní ustanovení.

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) dostupné zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32021D0915

Podání žaloby za zemřelého jako tzv. nezbytný úkon?

Nevyšší soud se ve svém usnesení sp. zn. 30 Cdo 207/2021, ze dne 11.5.2021, zabýval otázkou, zda lze podání žaloby zmocněným advokátem za zemřelého zmocnitele považovat za vykonání nezbytného úkonu k ochraně práva zmocnitele podle § 449 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Podle občanského soudního řádu má způsobilost být účastníkem řízení ten, kdo má právní osobnost, kdy dle občanského zákoníku má právní osobnost člověk od narození do smrti. Nejvyšší soud potvrdil, že podání žaloby za zemřelého není možné a nejedná se o jednání, které by bylo možné klasifikovat jako nezbytný úkon.

Má-li zmocněnec za to, že je jeho povinnost k ochraně majetkových či jiných zájmů právních nástupců zemřelého zmocnitele učinit vše, co nesnese odkladu, měl tak činit již jménem těchto nástupců, případně jménem osoby spravující pozůstalost či neznámých dědiců zmocnitele.

Usnesení Nejvyššího soudu dostupné zde: https://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/9EFD1957AC494B00C125871000189D4A?openDocument&Highlight=0