Kdo je skutečný majitel?

Primárně je nutné objasnit, kdo je pro účely tohoto zákona chápán jako skutečný majitel. Skutečným majitelem je každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem. Za skutečného majitele chápeme osobu, která splňuje alespoň jednu z těchto dvou podmínek, není nutné jejich kumulativní splnění!

Koncovým příjemcem rozumíme osobu, která může mít přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání podstatnou část z celkového majetkového prospěchu tvořeného při činnosti nebo likvidaci právnické osoby nebo tvořeného při správě nebo zániku právního uspořádání, a tento prospěch dále nepředává.

Osobou s koncovým vlivem je taková osoba, která může bez pokynů jiného přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv v právnické osobě nebo na správu právního uspořádání. To, že je osoba osobou s koncovým vlivem, ukazuje její přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech, který významně převyšuje podíly na hlasovacích právech ostatních osob, zejména je-li větší než 25 %.

Pokud tímto způsobem nelze určit žádnou osobu jako skutečného majitele, platí, že je skutečným majitelem každá osoba ve vrcholném vedení korporace.

Jaké povinnosti plynou z tohoto zákona?

Stejně jako platilo před účinností tohoto zákona, je nutný zápis osoby do evidence. Dále ovšem musí být zapsaná celá řada dalších údajů. Zapsané údaje musí být úplné, přesné a aktuální.

Zapisovanými údaji jsou:

a) jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, datum narození, rodné číslo nebo obdobný jedinečný identifikátor, byl-li přidělen, a státní občanství skutečného majitele,

b) údaj o povaze postavení skutečného majitele,

c) údaj o velikosti přímého nebo nepřímého podílu skutečného majitele, zakládá-li tento podíl jeho postavení,

d) údaj o skutečnosti zakládající postavení skutečného majitele, není-li založeno podílem,

e) popis struktury vztahů, existuje-li, včetně údajů v rozsahu podle písmen h) a i) o právnických osobách nebo právních uspořádáních ve struktuře vztahů a jmen fyzických osob samostatně vystupujících ve struktuře vztahů,

f) den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem,

g) den, do kterého byla fyzická osoba skutečným majitelem,

h) jméno právnické osoby nebo označení právního uspořádání, o jejichž skutečného majitele jde,

i) identifikační číslo právnické osoby nebo právního uspořádání, o jejichž skutečného majitele jde, bylo-li jim přiděleno,

j) den, k němuž byl zápis nebo automatický průpis proveden,

k) okamžik, k němuž byly platné údaje zpřístupněny, a

l) poznámka o nesrovnalosti.

Co rozumíme pod pojmem nesrovnalost?

Nesrovnalost je stav, kdy platné údaje nebo údaje, které byly z evidence skutečných majitelů vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, neodpovídají nebo neodpovídaly skutečnému stavu, nebo stav, kdy v evidenci skutečných majitelů nejsou zapsány žádné údaje.

Jaké sankce plynou z porušení povinnosti?

V případě, že skutečný majitel není zapsán v evidenci skutečných majitelů, dopadají sankce jak na osobu skutečného majitele, tak na samotnou obchodní korporaci.

V takovém případě totiž nezapsaný skutečný majitel nesmí při rozhodování nejvyššího orgánu této obchodní korporace vykonávat hlasovací práva nebo rozhodovat jako její jediný společník on, ani právnická osoba nebo ten, kdo jedná na účet právního uspořádání, jejichž je rovněž skutečným majitelem. Dochází tak tedy k pozastavení hlasovacích práv.

Stejně tak nesmí tato obchodní korporace vyplatit podíl na prospěchu nezapsanému skutečnému majiteli, ani právnické osobě nebo právnímu uspořádání, jejichž je rovněž skutečným majitelem. Právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, který nebyl vyplacen z tohoto důvodu do konce účetního období, ve kterém bylo rozhodnuto o jeho výplatě, zaniká.

Podle tohoto zákona je rovněž možné uložit i finanční pokutu, a to až do výše 500 000,-Kč. Pokuta může být udělena opakovaně. Její uložení hrozí v případě, kdy evidující osoba nezajistí zápis do evidence skutečných majitelů nebo zapíše údaje, které neodpovídají skutečnému stavu. Pokuta hrozí i skutečnému majiteli, který by evidující osobě neposkytl potřebnou součinnost při snaze o zapsání potřebných údajů do evidence.

 

Proto i pro ty, kteří tuto svou povinnost dosud z jakéhokoli důvodu nesplnili, doporučujeme provést nápravu v nejkratším možném čase.

Pokud byste měli jakékoli další dotazy, neváhejte se na nás obrátit.