Nedostatky v evidenci skutečných majitelů a s nimi spojené sankce

Dne 1. června 2021 nabyl účinnosti zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Ten mimo četných změn zakotvuje také řadu sankcí za nezajištění zápisu údajů do evidence skutečných majitelů nebo zapsání chybných údajů, tedy údajů, které neodpovídají skutečnému stavu, evidující osobou.

Sankce mohou být jednak finanční, kdy hrozí pokuta až do výše 500 000 Kč. Větší dopad na korporaci mají ovšem provozní a organizační sankce v podobě pozastavení výkonu hlasovacích práv společníků či zneplatnění korporátních rozhodnutí. Sankce mohou mít dopad i na samotného skutečného majitele, který by nebyl v evidenci zapsán. Tato obchodní korporace nesmí vyplatit podíl na prospěchu jemu, ani právnické osobě nebo právnímu uspořádání, jejichž je rovněž skutečným majitelem.

Znění zákona dostupné zde: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=37&r=2021

Digitalizace notářské činnosti a s ní spojené výhody pro podnikatele

V minulém týdnu podepsal prezident Miloš Zeman poslaneckou novelu Notářského řádu. Tato novela s sebou přináší digitalizaci notářské činnosti, což ve výsledku značně pomůže právě podnikatelům.

Bude možné sepsání notářských listin v elektronické podobě, prokázání totožnost pomocí videokonference či legalizace elektronickým podpisem. Novela umožní zakládání obchodních společností on-line. Účinná bude od září.

Zdroj: https://psp.cz/cgi-bin/win/sqw/historie.sqw?o=8&t=793

 Jak se to s kopírováním průkazu totožnosti pro účely AML zákona?

Dne 13. května 2021 zveřejnil Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) souhrnný materiál k prokazování totožnosti a zpracování osobních údajů. V tom je mimo jiné uvedeno, že pro účely tzv. AML zákona (zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu) je pro pořízení kopie průkazu totožnosti při uzavírání smlouvy vyžadován předchozí výslovný souhlas dané osoby. Zároveň by měl povinný subjekt předem zhodnotit rizika a nastavit pořizování kopií s ohledem na rizika poskytované služby s klientem.

Zároveň se ovšem můžeme v metodickém pokynu č. 8,, Kopírování průkazů totožnosti pro účely AML zákona‘‘ Finančního analytického úřadu dozvědět, že povinné subjekty mají možnost kopírovat průkazy totožnosti k naplnění účelu AML zákona bez souhlasu klienta.

Jak je to tedy s kopírováním průkazů totožnosti? V kontextu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nelze pořizovat kopie průkazů totožnosti plošným a nerozlišujícím způsobem. I pro naplnění účelu AML zákona je nutné, aby povinný subjekt předem rozlišoval, zda a případně jaká rizika představuje služba poskytovaná klientovi, jak je uvedeno v souhrnném materiálu ÚOOÚ.

Materiálu ÚOOÚ dostupný zde: https://www.uoou.cz/k-prokazovani-totoznosti-a-zpracovani-osobnich-udaju/d-50171

Znění AML zákona dostupné zde: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?r=2008&cz=253