COVID DOTAČNÍ PROGRAMY PRO FIRMY A OSVČ

Nájemné III

·       Program je určen pro podnikatele, kteří museli kvůli opatřením uzavřít nebo omezit provoz.

·       Žádosti je možné podávat do 8. dubna 2021, 23:59 hodin.

·       Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, jsou měsíce říjen, listopad a prosinec 2020.

·       Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období.

·       Sleva na nájemném ze strany pronajímatele není požadována.

·       Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele.

Ošetřovné pro OSVČ za únor 2021

·       Nezapočítává se období jarních prázdnin.

·       Program je určen pro OSVČ, které nemohou plnohodnotně podnikat a pečují o děti do 10 let nebo osoby závislé na péči jiné osoby, které nemohou navštěvovat školu nebo jiné zařízení.

·       Žádosti lze podávat do 19. dubna 2021, 23:59 hodin.

·       Dotace činí 400 Kč / den.

Kultura III

·       Program pro podnikatelské subjekty a OSVČ z oblasti kultury.

·       Výzva 3.1. se týká OSVČ, žádosti je možné podávat do 15. dubna 2021.

·       Výzva 3.2 je pro audiovizi, žádosti bude možné podávat do 30. dubna 2021.

Kultura 3.1 OSVČ

·       Podpora je určena pro umělecké profese v oboru hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění, literatura. 

·       Jednorázová podpora ve výši 60 tisíc Kč. Subjekt může podat pouze jednu žádost o jednorázovou podporu v rámci této výzvy.

Kultura 3.2 Audiovize

·       Podpory pro OSVČ vykonávající štábové filmové profese (A1), tvůrčí filmové profese (A2), a výkonné umělce (A3).

·       Podpory pro právnické osoby – provozovatele kin (B1 – sedačkové), podpory na marně vynaložené (uhrazené) náklady distribučních společností (B2) a podpory na marně vynaložené (uhrazené) náklady a neuhrazené náklady (závazky) produkčních společností (B3), kterým tyto náklady a závazky vznikly v přímé souvislosti s omezením audiovizuální výroby, distribuce a zpřístupnění AVD v kinech v období a dle specifik uvedených níže v části B1 až B3. 

·       Jednorázová podpora pro všechny žadatele v kategorii A1, A2, A3 má podobu jednorázového příspěvku ve výši 60 tisíc Kč.

·       Podpora poskytnutá pro žadatele v kategorii B1, B2, B3 maximálně výši 5 mil. Kč pro jednoho žadatele.

COVID III

·       Program se týká OSVČ a podniků do 500 zaměstnanců, kteří si mohou sjednat úvěry z tohoto záručního programu.

·       Na záruky je vládou vyčleněno 150 miliard korun.

·       ČMZRB bude ručit za půjčky až do celkové výše 500 miliard korun

·       Podniky do 250 zaměstnanců získají státní záruku až do výše 90 % poskytnuté půjčky, nejvýše však do 45 milionů korun. Podniky od 250 do 500 zaměstnanců dosáhnou na státní záruku do výše 80 % úvěru, nejvýše pak 40 milionů korun. 

·       Poskytování záruk trvá do 30. června 2024 nebo do vyčerpání alokace.

Antivirus

·       Program na ochranu zaměstnanosti, cílem je ochrana pracovních míst ve firmách, tedy aby firmy nemusely propouštět své zaměstnance.

·       Doba uznatelnosti programu byla prodloužena do 30. dubna 2021.

·       Příspěvek lze poskytnout pouze na zaměstnance, jehož pracovní poměr trvá alespoň po dobu 3 měsíců ke dni podání vyúčtování.

 Antivirus A

·       Jedná se o kompenzaci základů zaměstnavatelů, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa, nebo museli částečně či úplně omezit svůj provoz.

·       80% z vyplacené mzdy včetně odvodů, maximálně ale 39 tisíc Kč na jednoho zaměstnance za měsíc.

Antivirus A Plus

·       Týká se zaměstnavatelů, jejich provoz byl nuceně uzavřen (či významně omezen) krizovými opatřeními vlády a mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví nebo orgánů ochrany veřejného zdraví.

·       Netýká se nařízených karantén / izolací.

·       100% měsíční náhradu mzdy do maximální výše 50 tisíc Kč včetně odvodů na zaměstnance za měsíc v uzavřených provozech.

·       V případě karantény zaměstnance je výše náhrady 80 % mzdy do maximální výše 39 tisíc Kč.

Antivirus B

·       60% měsíční náhradu mzdy do maximální výše 29 tisíc Kč včetně odvodů na zaměstnance za měsíc.

·       Při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin.

Ubytování II

·       Program určený k podpoře cestovního ruchu, a to provozovatelů hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) i individuálních ubytovacích zařízení (IUZ).

·       Zaměřuje se na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst.

·       Příjem žádostí je jak u HUZ, tak u IUZ do 31. března 2021.

Nový kompenzační bonus pro OSVČ

·       Program určený pro živnostníky, společníky malých s. r. o. a osob pracujících na dohodu.

·       Nárok na bonus vzniká nově podnikatelům, u kterých došlo ke snížení příjmů z jejich podnikatelské činnosti alespoň o 50 % oproti měsíčnímu průměru za čtvrtletní srovnávací období z doby před vypuknutím pandemie.

·       Výše nového kompenzačního bonusu je 1000 Kč / den.

·       Příjem žádostí pro 1. bonusové období je do 3. května 2021 a pro 2. bonusové období do 1. června 2021.

COVID Záruka CK

·       Záruční program Českomoravské záruční a rozvojové banky určený na podporu cestovních kanceláří a agentur až do výše 75 % z požadované spoluúčasti do limitu 30 % z pojistného plnění (maximální pojistné částky) – maximálně do výše 4 miliony Kč.

·       Žádosti jsou přijímány do 31. prosince 2021.

COVID Záruka Sport

·       Záruční program Českomoravské záruční banky má za cíl pomoci malým a středním podnikatelům působícím v oblasti sportu formou záruk až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru.

·       Žádosti jsou přijímány do 30. června 2023.

COVID Plus

·       Záruky Exportní pojišťovny EGAP mají za cíl zajistit exportérům potřebnou likviditu na financování provozu i investic v době koronaviru.

·       Záruky jsou poskytovány do 30. června 2021.

AgriCOVID Potravinářství II

·       Pomoc z dotačního programu ministerstva zemědělství je určena pro potravinářské a zemědělské podniky, jejichž produkce směřuje do veřejného stravování a na trhy a tržnice a které se podílí na zajištění základních potřeb potravin a zemědělských produktů.

·       Žádosti jsou přijímány do 30. dubna 2021.

COVID Veletrhy / kongresy

·       Program má podpořit subjekty z oblasti veletržního, kongresového a eventového byznysu s cílem udržet infrastrukturu jejich i navazujících organizačních, servisních, asistenčních a technických služeb

·       Žádosti je možné podávat od 6. dubna 2021 do 31. května 2021

·       Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, je 1. březen až 31. říjen 2020

·       Žadatel musí doložit pokles obratu o minimálně 30 %

·       Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, respektive 40 % nepokrytých nákladů za rozhodné období pro podnikatele s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR

·       Maximální výše podpory činí 20 mil. Kč na jednoho žadatele

COVID 2021

·       Plošný program má pomoci podnikatelům příspěvkem za zaměstnance v pracovním poměru po dobu, kdy byl provoz firem kvůli koronaviru omezen za období od 11. ledna 2021 do 31. března 2021

·       Výše příspěvku je 500 Kč / den za zaměstnance

·       Žádosti bude možné podávat od 12. dubna 2021 od 9:00 hodin do 31. května 2021 do 16:00 hod.

·       Podporu lze kombinovat s podporou z programu Antivirus

·       Podporu nelze kombinovat ani s Novým kompenzačním bonusem (únor, březen 2021) a dále s podporou z paralelního programu COVID Nepokryté náklady 

COVID Nepokryté náklady

·       Plošný program má pomoci podnikatelům ve ztrátě s uhrazením části nepokrytých fixních nákladů

·       Žádosti je možné podávat od 19. dubna 2021 od 9:00 hodin do 19. července 2021

·       Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, je 1. leden 2021 až 31. březen 2021

·       Žadatel musí doložit pokles obratu o minimálně 50 %

·       Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, respektive 40 % nepokrytých nákladů za rozhodné období pro podnikatele s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR.

·       Maximální výše podpory činí 40 mil. Kč na jednoho žadatele