Evidence skutečných majitelů

Senát vrátil návrh zákona s přidáním dalších povinností. Podle senátního návrhu by úřady měly ověřovat pravdivost údajů v evidenci.

Zákon o evidenci skutečných majitelů (dále uvádíme jako Zákon o evidenci) nahradí úpravu evidence údajů o skutečných majitelích, kterou obsahoval zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob od roku 2018. Zákonem o evidenci bude splněna povinnost transpozice 5. AML směrnice (směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2018/843). Největšími změnami bude zavedení sankcí a povinnost členského státu EU zajistit veřejnou přístupnost údajů.

Kritéria pro určení skutečného majitele

Zákon o evidenci zpřesňuje kritéria pro osoby, které naplňují znaky skutečného majitele. Skutečným majitelem je fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem.

Koncový příjemce podle § 3 Zákona o evidenci znamená každá osoba, která může přímo nebo získávat více než 25 % z celkového majetkového prospěchu tvořeného při činnosti nebo likvidaci právnické osoby, a tento prospěch dále nepředává; má se za to, že prospěch předáván není, a každá osoba, která má přímo nebo nepřímo právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku obchodní korporace větší než 25 %, a tento podíl na prospěchu dále nepředává; má se za to, že podíl na prospěchu předáván není.

Osoba s koncovým vlivem pak podle § 4 Zákona o evidenci každá fyzická osoba, která je ovládající osobou podle zákona upravujícího právní poměry obchodních korporací. Na to, že fyzická osoba je osobou s koncovým vlivem v korporaci, ukazuje její přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech, který významně převyšuje podíly na hlasovacích právech ostatních osob, zejména je-li větší než 25 %.

Automatický průpis

Další novinkou je automatický průpis údajů z obchodního rejstříku. Pokud bude skutečný majitel zjevný právě z údajů v obchodním resjtříku, bude se údaj rovnou propisovat do evidence skutečných majitelů. Evidující osoba tak nemusí podávat návrh na zápis skutečného majitele do evidence.

Do evidence tak nemusí být zapisovány fyzické osoby, které jsou společníkem společnosti s ručením omezeným s podílem větším než 25 % nebo skutečný majitel právnické osoby, která je společníkem společnosti s ručením omezeným s právem na podíl větším než 25 % a dále jediný akcionář akciové společnosti nebo skutečný majitel právnické osoby, která je jediným akcionářem akciové společnosti.

Pozor na to, že k průpisu nedojde u osob, které jsou zapsány ve veřejných rejstřících před účinností Zákona o evidenci. K průpisu tedy dojde až u osob zapsaných v budoucnu a jen v případě, že zapisující osoba navrhne soudu nebo požádá notáře, aby byl její skutečný majitel napříště propsán automaticky.

Sankce

Často diskutovaným problémem dosavadní úpravy byla absence sankcí pro případ nesplnění evidenční povinnosti nebo při existenci nesrovnalostí mezi skutečným a zapsaným stavem v evidenci.

Evidující osoba se dopustí přestupku tím, že:

-    nezajistí ani v přiměřené lhůtě stanovené soudem zápis žádného údaje do evidence skutečných majitelů, nebo

-    nezajistí ani do 15 dnů od právní moci rozhodnutí podle § 48 Zákona o evidenci, aby byly do evidence skutečných majitelů zapsány nové údaje, vymazal-li soud nesprávné údaje bez náhrady.

Skutečný majitel, koncový příjemce, osoba s koncovým vlivem a osoba, jejímž prostřednictvím může koncový příjemce získávat prospěch nebo osoba s koncovým vlivem uplatňovat svůj vliv, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 10 Zákona o evidenci neposkytne potřebnou součinnost evidující osobě a toto porušení povinnosti potvrdil soud podle § 48 odst. 3 Zákona o evidenci.

Za přestupky uvedené výše lze uložit pokutu do 500 000 Kč.

Evidenční zákon obsahuje i další sankce, které mohou být v důsledku tíživější než finanční pokuty. a to sistaci hlasovacího práva společníků, omezení výplaty podílu na prospěchu nebo deliktní odpovědnost. Obsahuje i možnost postihnout neplatností rozhodnutí jediného společníka rozhodujícího v působnosti nejvyššího orgánu společnosti