Lze nařídit zaměstnancům povinné testování na COVID?  

Zaměstnavatel má zákonnou povinnost vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a příjímáním opatření k předcházení riziku.

Plošné testování však nemůže nařídit každý zaměstnavatel. Opatření formou testování musí být adekvátní situaci a vykonávané práci. Nezbytné a vhodné bude testování například ve zdravotnictví nebo potravinářství, kde hrozí riziko nákazy. Pokud se zaměstnavatel rozhodne zaměstnance testovat, musí vyřešit otázky související se zpracováním citlivých osobních údajů. Zároveň musí zaměstnavatel v průběhu neustále vyhodnocovat, zda aktuální situace nezbytně vyžaduje plošné testování. Toto testování je preventivním opatřením ochrany zdraví na pracovišti a musí být provedeno na náklady zaměstnavatele. Pro zaměstnance jde o příjem ve formě povinného plnění zaměstnavatele na vytváření a dodržování pracovních podmínek pro výkon práce stanovených právním předpisem, který není předmětem daně z příjmů.

Pokud však plošné testování není adekvátní k situaci a vykonávané práci, zaměstnavatel nemá nástroj, jak zaměstnance přinutit nechat si test provést.

Již od srpna také jedná vláda s Hospodářskou komorou České republiky o případné zákonné povinnosti firem testovat své zaměstnance na COVID s tím, že masivnější testování znamená vyšší náklady pro zaměstnavatele ale zároveň i nutnost zvýšit kapacitu laboratoří ze strany státu. Povinnost testovat by znamenala zátěž firem ve formě vyčlenění vhodného prostoru, přísnějších hygienických pravidel a zapojení kvalifikovaného personálu.

Pro úplnost informací dodáváme, že měření teploty z čela může zaměstnavatel provádět, což na jaře potvrdil Úřad pro ochranu osobních údajů s tím, že naměřená teplota není zaznamenána ve spojení se jménem nebo jinými údaji umožňujícími identifikaci dané osoby (tím pádem nejde o zpracování osobních údajů ve věcné působnosti GDPR). Úřad pro ochranu osobních údajů k tomu ale doplnil, že oprávnění ztratí svoji podstatu v okamžiku, kdy pomine nouzový stav.

Hojně diskutovanou otázkou je i uložení povinnosti zaměstnancům používat aplikaci eRouška v pracovním (služebním) telefonu. Aplikace je založena na dobrovolnosti a nelze nikoho nutit k jejímu používání, ani v případě služebního telefonu jako pracovního prostředku přiděleného zaměstnavatelem.

25.11.2020