Přehled programů a úlev – část II

PODPORA ZAMĚSTNANOSTI

I. ANTIVIRUS PLUS

-    Jedná se o pokračování programu ANTIVIRUS A, který je určen pro podniky s nuceným omezením provozu na náklady vzniklé výplatou mzdy za překážky v práci vzniklé po 1. říjnu 2020.

-    Na zaměstnance lze dostat od státu nově 100% nákladů (80% doposud).

-    Upozorňujeme na to, že na zaměstnance v karanténě nadále zůstává náhrada ve výši 80%.

-    Zvýšila se i maximální hranice za osobu z 39.000 korun na 50.000 korun.

-    O kompenzace za vyplacené mzdy lze žádat prostřednictvím úřadů práce do konce letošního roku.

II. ANTIVIRUS B

-    Program ANTIVIRUS B je určen na náhrady mezd zaměstnanců v souvislosti s překážkami v práci na straně zaměstnavatele v důsledku překážek v práci na straně zaměstnanců u jejich významné části, výpadku vstupů produkce nebo omezení odbytu zaměstnavatele.

-    Příspěvek je poskytován ve výši 60% a je omezen ve výši 29.000 korun měsíčně na zaměstnance.

-    Stejně jako A poběží do konce roku 2020.

-    Elektronicky žádat je možné zde.

III. ANTIVIRUS C

-    Program se týká firem do 50 zaměstnanců.

-    Spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociálním pojištění za měsíce červen, červenec a srpen 2020.

-    Upozorňujeme na to, že zaměstnavatel musí splnit podmínky udržení zaměstnanosti, udržení výše platů a zaplatit včas pojistné za zaměstnance.

DAŇOVÉ A ADMINISTRATIVNÍ ÚLEVY

I. ODKLAD DANÍ PRO ZAVŘENÉ ČI OMEZENÉ PROSTORY

-    Pokud na činnost podnikatele explicitně míří vládní zákazy, nově mají odloženy všechny úhrady DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti došlo v období nouzového stavu.

-    Upozorňujeme, že podnikatel musí zaslat oznámení finanční správě, že splňují podmínky pro odklad, stačí i formou e-mailu.

II. LOSS CARRYBACK

-    Zpětné působení daňové ztráty, týká se daně z příjmů u fyzických i právnických osob za rok 2020.

-    Lze ji zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018.

III. ODKLAD EET

-    Odložení se týká všech tzv. vln EET až do konce roku 2022.

IV. ODKLAD PLATEB MÝTNÉHO

-    Faktury za platbu mýta pro kamiony je možné uhradit ve lhůtě 3 měsíců pro období duben-červenec 2020.

V. PROMINUTÍ ÚROKŮ

-    Správcem daně musí být individuálně povoleno posečkání či úhrada ve splátkách z důvodů souvisejících s epidemií a jedná se o automatické prominutí úroku z prodlení a úroků z posečkané částky vzniklých od 12. března 2020 do 31. prosince 2020.

-    Prominutí se týká úroků z prodlení u DPH (splatné v období říjen až prosinec 2020), bude-li daň uhrazena do konce roku 2020, a o zálohy splatné v prosinci 2020 na dani z příjmů fyzických osob, dani z příjmů právnických osob a silniční dani.

-    Podmínkou prominutí je úhrada platebních povinností nejpozději dne 31. prosince 2020.

VI. ZRUŠENÍ DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCI

-    Platba daně z nabytí nemovitých věcí je zrušena do konce roku 2020.

VII. PROMINUTÍ SPRÁVNÍCH POPLATKŮ

-    Za podání žádostí na finanční nebo celní úřad učiněných do konce roku 2020.

-    Jedná se o poplatek za podání žádosti, která se bude týkat prominutí úroku z prodlení, prominutí úroku z posečkané částky, prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, vrácení daní z dovozu a prominutí celního nedoplatku, potvrzení bezdlužnosti.