Program COVID – Nájemné – Výzva 2

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ČR připravilo program podpory COVID – Nájemné, který je určen podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách. 

MPO dne 16.10.2020 zveřejnilo druhou výzvu (Výzva 2) k programu COVID – Nájemné. Žádosti do programu bude možné podávat od 21. října 2020, 9:00 hodin do 21. ledna 2021, 23:59 hodin, a to elektronicky přes informační systém dostupný z Portálu AIS MPO (https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default) na webu www.mpo.cz.

Oprávnění žadatelé

Výzva 2 se vztahuje pouze na vymezený okruh oprávněných žadatelů, a sice na provozovatele obchodů a služeb (podnikatele vykonávající podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání nebo obdobným způsobem), kteří současně:

a)    patří sektorů zasažených krizovými opatřeními, tj.:

1)    provozovny stravovacích služeb – restaurace, kavárny, bary, hostince, čajovny apod., hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky, kina, kongresy a jiné vzdělávací akce, 

2)    výstavy a veletrhy, komerčně provozovaná sportoviště ve vnitřních prostorech staveb, např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení, posilovny a fitness centra, komerčně provozovaná umělá koupaliště – plavecké bazény, koupelové bazény, bazény pro kojence a batolata, brouzdaliště, wellness zařízení včetně saun, 

3)    zoologické zahrady, komerčně provozovaná muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky, hvězdárny, planetária a obdobné historické nebo kulturní objekty, 

4)    zařízení poskytující služby osobám ve věku 6 až 18 let zaměřená na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním); a

b)    užívají provozovnu, která není v jejich vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem a účinné před datem 1. července 2020. 

Tento okruh oprávněných žadatelů byl schválen usnesením vlády č. 1037 ze dne 14. října 2020. Výzva dále v čl. 2.2 stanoví, že v případě zhoršující se epidemiologické situace a s tím souvisejících dalších přijímaných krizových a mimořádných opatření bude možné tento okruh rozšířit, pouze však na základě schváleného usnesení Vlády ČR. To se prozatím nestalo. Další vývoj pro vás budeme sledovat. Lze očekávat, že vláda program a výzvu v návaznosti na vyhlášený lockdown přehodnotí, resp. rozšíří. 

Parametry programu

-       Žádost je možné podávat od termínu 21. října 2020, 9:00 hodin. Uvolňování prostředků schválených žádostí však bude možné až po udělení notifikace Výzvě 2 Evropskou komisí. Výchozí alokace prostředků pro Výzvu 2 činí 1,2 mld. Kč.

-       Rozhodným obdobím, na které bude poskytována podpora, jsou (prozatím) měsíce červenec, srpen a září 2020.

-       Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období. Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele; podpory z Výzvy 1 a Výzvy 2 v programu COVID – Nájemné se nesčítají. 

-       Participace pronajímatele ve formě jakékoli slevy na nájemném není požadována.

-       Všechna potřebná potvrzení a formuláře jsou pro žadatele (např. čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky Výzvy 2, čestné prohlášení pronajímatele o existujícím nájemním vztahu, doklad potvrzující uhrazení obvyklé výše nájemného za dva po sobě jdoucí měsíce, doklad potvrzující uhrazení části rozhodného nájemného na danou provozovnu alespoň ve výši požadované podpory, ad.) připraveny v informačním systému. Ověření identity žadatele bude probíhat prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci (eIdentita; podrobnosti o jednotlivých prostředcích elektronické identifikace jsou k dispozici na webu eIdentita.cz). 

Upozornění – vztah nájemce a pronajímatele

Nájemce a pronajímatel nesmí být pro účely čerpání podpory dle tohoto programu osobami blízkými, ve vztahu osoby ovládající a ovládané, osobami jednajícími ve shodě či ve vztahu, kdy jeden z nich vůči druhému uplatňuje podstatný vliv, osobami, které jsou součástí jednoho konsolidačního celku dle občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, resp. zákona o účetnictví.

Podrobnosti k programu naleznete v příloze této zprávy anebo na https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/ anebo na: https://www.podnikatel.cz/clanky/zadost-o-covid-najemne-lze-opet-podavat-podminky-jsou-ale-jine-nez-v-cervnu/.

Odkazy na články:

https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/2020/6/Vyzva_COVID-Najemne_final_18-6.pdf

http://www.muunhost.cz/assets/File.ashx?id_org=17449&id_dokumenty=57279

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Organy-verejne-moci-1080.pdf

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-obchodu-a-sluzeb-1079.pdf

23.10.2020