Odklad splátek úvěrů kvůli koronaviru

Zákonem o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 byly upraveny pravidla pro odklad splátek úvěrů, o který si mohou žádat spotřebitelé, OSVČ i právnické osoby.

Splátky je možné odložit buď do konce července, nebo do konce října 2020 a to u úvěrů, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020. U hypoték je možné splácení odložit také u smluv sjednaných před 26. březnem, jež budou čerpány až po tomto datu. Odklad v režimu zákonného moratoria se týká úvěrů, peněžitých zápůjček a obdobných finančních služeb, u jakékoliv banky nebo nebankovního poskytovatele.


Možnost odkladu splácení se nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, finanční záruky, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu. Odložit splátky není možné ani u úvěrů, u kterých byl dlužník k 26. březnu 2020 se splácením v prodlení delším než 30 dnů.
Jako první se odloží splátka v kalendářním měsíci, který následuje po měsíci, kdy odložení dlužník oznámí. Pokud tedy dlužník oznámí odložení splátky v dubnu, odloží se mu splátky od května. Když oznámí odklad až v květnu, splátky se odloží od června. 
Během doby odkladu splátek se dluh nadále úročí podle uzavřené smlouvy. Právnické osoby budou tento úrok platit průběžně i během odložení splátky jistiny. Naopak fyzické osoby jej zaplatí později, a to až po splacení celé jistiny.


U spotřebitelů je navíc jeho výše omezena a může dosáhnout maximálně zákonné výše úroku z prodlení na úrovni repo sazby ČNB, navýšené o 8 procentních bodů. K dnešnímu dni je tedy výše úroku zastropovaná na 9 %.
Úrok naběhlý během odložení splácení nebude mít vliv na výši splátek. Ty zůstanou i nadále v původně smluvené výši, pouze dojde k přepočítání doby splácení. Délka splácení se adekvátně prodlouží především o dobu, po kterou běžel odklad splátek. 


Za dobu trvání odkladu splátek nevzniká úvěrujícímu právo na jiné průběžně placené platby sjednané ve smlouvě o úvěru uzavřené s fyzickou osobou než úrok. Na právnické osoby se tato úleva nevztahuje, ty musí platit jiné průběžně placené platby i po dobu odkladu splátek.
Odklad splátek v režimu zákonného moratoria je bez poplatků a nepovede k negativnímu zápisu do registrů dlužníků. Dlužník se tedy nemusí bát, že by se mu kvůli odkladu do budoucna zkomplikovaly případné další žádosti o úvěry.
Odkladu splátky v režimu zákonného moratoria může dlužník využít i tehdy, pokud už se na odložení splátek dohodl se svým věřitelem. V takovém případě si může vybrat variantu, která je pro něj výhodnější. Buď může zachovat původní dohodu s věřitelem o odkladu splátky po celou dobu, na kterou byla uzavřena, nebo ji může zachovat jen po část sjednané doby a následně vstoupit do režimu zákonného moratoria.


Odklad splátek musí dlužník sám aktivně bance oznámit, nelze jen přestat splácet. Banky na svých webových stránkách zveřejnily formuláře oznámení, přičemž odklad splátek je zpravidla možné oznámit i prostřednictvím internetového bankovnictví.
V oznámení dlužník čestně prohlásí, že k tomuto kroku přistupuje z důvodu negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19 na dlužníka. Tyto důvody však nebude muset nijak prokazovat a věřitel je nebude zkoumat. 

Upozorňujeme, že některé banky se vyjádřily, že budou prověřovat nároky dlužníků na odklad splátek a pokud se nebude dlužníkovo čestné prohlášení zakládat na pravdě, může být takové jednání považováno za porušení úvěrové smlouvy, či dokonce úvěrový podvod.

 

28.4.2020