Úlevy v exekučních řízeních

Už od července 2019 mají poslanci na stole návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád. Tento návrh zákon mimo jiné upravuje plošné zastavení exekučních řízení, které jsou vedeny déle než 9 let.

V současné situaci v souvislosti s COVID-19, všichni právníci očekávali, že dojde k rychlejšímu schválení tohoto zákona ve zkráceném legislativním procesu ve stavu legislativní nouze. To se však nestalo.

Dne 24.4.2020 však vstoupil v účinnost tzv. Lex Covid, tedy zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru, který mimo jiné přináší úlevy právě dlužníkům v exekuci.

 

Prodej movitých a nemovitých věci

Dle Lex Covid soudní exekutoři až do 30. června 2020 nesmí provádět výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí a nemovitých věcí s výjimkou případů, kdy:

·       je uspokojována pohledávka na výživném, pohledávka na náhradu újmy způsobenou ublížením na zdraví nebo jinými úmyslnými trestnými činy,

·       má dlužník v nemovité věci trvalé bydliště,

·       dlužník s provedením výkonu rozhodnutí tímto způsobem souhlasí.

Nově také platí, že výkon rozhodnutí prodejem nemovitých věcí smí soudní exekutor provést, pouze pokud budou v exekučním řízení vymáhány pohledávky nad 100.000,- Kč. Dosavadní hranice pro výkon rozhodnutí nemovitých věcí činila 30.000,- Kč. Toto navýšení limitu platí nejenom pro období pandemie, ale i do budoucna.

 

Nezabavitelná částka

Další úlevou pro dlužníky je, že do 31.12.2020 dochází k navýšení nezabavitelné částky, tedy částky, kterou exekutor musí ponechat na bankovním účtu dlužníka. Nově je výše nezabavitelné částky čtyřnásobek životního minima jednotlivce, tedy 15.440,- Kč. Doposud to byla jen polovina této částky. Toto se týká nejenom již probíhajících exekucí, ale také těch, které budou teprve zahájeny.

Stále platí, že dlužníci, kterým se kvůli koronavirové pandemii snížily příjmy a nemají tak v důsledku exekučních řízení na živobytí, mohou požádat o odklad exekučních řízení.

 

Závěr

K plošnému zastavení exekucí starších 9 let tedy nedošlo.

Současná úprava rozhodně přináší řadu úlev pro dlužníky, bohužel z našeho pohledu nezohledňuje práva věřitelů. Současná situace zasahuje do exekucí prozatím v minimální míře, ale stále jsou v plánu masivnější zásahy do exekucí vedené snahou ulevit dlužníkům a nakonec i systému evidujícímu přes 4,5 milionu exekucí.

Je ale nutné myslet na to, do jaké situace dostane omezení exekucí věřitele, kdy jejich prostředky již dlužník spotřeboval a exekuce byla poslední možností, jak peníze do dlužníka získat. To může věřitelům způsobit řadu problémů při plnění jejich závazků a může je dostat dokonce až do druhotné platební neschopnosti.

 

26.4.2020