Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25.000 Kč

OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronavirem mohou žádat o jednorázový kompenzační bonus ve výši až 25.000 Kč.

Bonus je určen pro:

 • OSVČ, která vykonává svou činnost jako hlavní (podle zákona o důchodovém pojištění)

 • OSVČ, která vykonává svou činnost jako vedlejší, pokud:

  • pobírá invalidní nebo starobní důchod,

  • je na mateřské nebo rodičovské dovolené,

  • pečuje o zdravotně postiženou osobu,

  • připravuje se na budoucí povolání (studenti).

Na částku v nominální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků:

 • Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).

 • Vykonávaná činnost je činností hlavní,

 • vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění,

 • OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, která svou činnost aktivovala později, za předpokladu, že její činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání)

 • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti)

 • Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

Bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020, celková částka za plný počet dnů je tedy 25 000 Kč. Kompenzační bonus se vyplácí pouze za ty kalendářní dny, kdy jsou naplněny výše uvedené podmínky dokládané čestným prohlášením. Nelze však vyplatit za ty kalendářní dny, za které žadatel obdržel podporu v nezaměstnanosti. OSVČ může obdržet 500 Kč za každý den, kdy jsou splňovány podmínky pro přiznání bonusu. Pokud osoba po nějakou dobu nesplňuje uvedenou podmínku (např. nebyla po celou dobu OSVČ), bonus se odpovídajícím způsobem krátí. 

Bonus se nedaní a nepodléhá ani sociálnímu a zdravotnímu pojistnému. Kompenzační bonus dále nebude podléhat výkonu rozhodnutí a exekuci, a zároveň nemůže být použit pro úhradu nedoplatku u finančního úřadu. OSVČ může čerpat zároveň kompenzační bonus a ošetřovné, protože tyto dva příspěvky se navzájem nevylučují.

Podpora bude vyplacena oproti vyplněné žádosti. 

Kromě obecných náležitostí (zejména identifikace daňového subjektu, který žádost podává, čeho se tato žádost týká a co daňový subjekt požaduje) musí žádost o kompenzační bonus obsahovat:

 

 • čestné prohlášení osvědčující splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus,

 • účet u poskytovatele platebních služeb v české měně, na který má být kompenzační bonus vyplacen,

 • vlastnoruční podpis v případě podání učiněného v listinné podobě či prostřednictvím e-mailu (účinky vlastnoručního podpisu má rovněž podání učiněné pomocí datové zprávy podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo pomocí datové zprávy, která je odeslána pomocí datové schránky, čímž se nahrazuje přítomnost uznávaného elektronického podpisu).

Žádost o kompenzační bonus lze podat na finanční úřad místně příslušný ke správě daně z příjmů fyzických osob konkrétní OSVČ, která o bonus žádá, a to následujícími způsoby:

 • e-mailem (správný email územního pracoviště příslušného finančního úřadu bude přímo na žádosti, do předmětu emailu je potřeba uvést „Žádost o kompenzační bonus pro OSVČ“),

 • poštou, 

 • prostřednictvím datové schránky,

 • prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu (EPO), 

 • na podatelnách,

 • ve sběrných boxech umístěných před finančními úřady. 

Formulář je dostupný na webu Finanční správy: zde 

Žádost je možné vyplnit i prostřednictvím aplikace: zde 

Adresy a ID datových schránek jednotlivých územních pracovišť finančních úřadů jsou dostupné zde

Emailové adresy správců bonusů naleznete zde

Pokyny k vyplnění žádosti jsou dostupné zde

Žádost však lze podat i jinak než na formuláři, pokud bude mít výše uvedené náležitosti.

Žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období (tj. do 29. 6. 2020). Není-li tato žádost v této lhůtě podána, nárok na kompenzační bonus zaniká. Ze závažného důvodu (např. z důvodu hospitalizace) lze na základě odůvodněné žádosti povolit navrácení této lhůty v předešlý stav.

 

15.4.2020