DANĚ

Daň z příjmů

V oblasti daně z příjmu dochází k následujícím úlevám:

1.     Promíjí se pokuta za pozdní podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob a k dani z příjmů právnických osob za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději 1.7.2020. 

Pro poplatníky, kteří podléhají auditu, nebo podávají daňové přiznání přes daňového poradce, zůstává lhůta nezměněna, a to 1.7.2020. Auditovaný poplatník, resp. daňový poradce může žádat o prodloužení lhůty o maximálně další tři měsíce.

2.     V případě, že má poplatník přeplatek na dani a podá přiznání po 1.4.2020, bude mu tento přeplatek vrácen 30 dní od data podání daňového přiznání.

3.     Promíjí se úrok z prodlení za pozdní úhradu daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob za podmínky, že daň musí být doplacena nejpozději 1.7.2020.

4.     Promíjí se pokuta za opoždění podání vyúčtování srážkové daně za rok 2019 za podmínky, že k podání vyúčtování dojde nejpozději 1.7.2020. Prominutí se nevztahuje na vyúčtování zálohové daně z příjmu ze závislé činnosti, které mělo být podáno do 20.3.2020.

5.     Fyzické a právnické osoby, které jsou povinny hradit první pololetní nebo druhou čtvrtletní zálohu na daň z příjmů splatnou ke dni 15. 6. 2020, jsou zproštěny povinnosti tuto zálohu platit.

Pozor! Pokud dojde k podání daňového přiznání či k doplacení daně až po 1.7.2020 bude se pokuta, resp. úrok z prodlení počítat od původního termínu k podání přiznání, tedy od 1.4.2020.

Dále upozorňujeme, že lhůta pro oznámení osvobozených příjmů z roku 2019, pokud překročí osvobozený příjem 5 mil. Kč (podle § 38v zákona o daních z příjmů), je stále 1. 4. 2020. Při neplnění povinnosti včas je teoreticky možné žádat o prominutí pokuty.

Výše uvedené úlevy platí zcela automaticky, tedy bez žádosti a nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem.

 

DPH

V oblasti DPH dochází k následujícím úlevám:

1.     Daňový poplatník nemusí v termínu podat kontrolní hlášení k DPH, přičemž pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení budou řešeny následovně:

a.     Bez výzvy správce daně bude automaticky prominuta pokuta v hodnotě 1.000 Kč vzniklá za období od 1.3. do 31.7.2020.

b.    Ostatní pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení či daňového přiznání budou promíjeny na individuální žádost poplatníka z důvodů souvisejících s koronavirem.

2.     Plátce má možnost požádat buď o posečkání daně, včetně úhrady daně ve splátkách, nebo o prominutí úroků z prodlení, přičemž pokud bude jedna z těchto žádostí kladně vyřízena, automaticky se plátci promíjí i pokuta za opožděné tvrzení daně. Pokuta za opožděné tvrzení daně bude daňovému subjektu prominuta, pokud prokáže důvody jakkoliv související s koronavirem, kterými můžou být například onemocnění či karanténa účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence znemožnila plnění daňové povinnosti.

Pozor! Daňové přiznání k DPH musí být podáno v řádném termínu, na něj se výše uvedené úlevy nevztahují.

V souvislosti s DPH mohou podnikatelé využít zejména tyto instituty: 

-       možnost požádat o posečkání úhrady daně,

-       možnost požádat o úpravu výše záloh nebo o výjimku z povinnosti daň zálohovat,

-       možnost požádat o prominutí úroků a pokut za nepodání kontrolního hlášení,

-       možnost požádat o prodloužení lhůty pro podání daňového tvrzení (a tím i úhrady daně).

 

Daň z nabytí nemovitých věci

V oblasti daně z nabytí nemovitých věci dochází k následujícím úlevám:

Promíjí se pokuta za pozdní podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věci za podmínky, že toto přiznání mělo být podáno ve lhůtě 31.3.2020 až 31.7.2020, a to v případě, že bude podáno nejpozději 31.8.2020.

Promíjí se úrok z prodlení za pozdní úhradu daně z nabytí nemovitých věcí, pokud bude daň uhrazena nejpozději 31.8.2020.

 

Daně obecně

Bude prominut správní poplatek za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července 2020.

Upozorňujeme, že i navzdory výše uvedenému prominutí sankce, pokud daňový subjekt nezaplatí daň včas, je automaticky veden jako dlužník – tudíž nebude schopen v případě potřeby předložit bezdlužnost. Bezdlužnost může být vyžadována například bankami při poskytnutém úvěru, kdy se zpravidla hlásí měsíčně.

 

POJIŠTĚNÍ

Zdravotní pojištění

V oblasti zdravotního pojištění dochází k úlevám pro OSVČ, a to následujícím:

1.     Většina pojišťoven prodloužila podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019 do 3.8.2020. Doporučujeme si tuto informaci ověřit na webových stránkách dané zdravotní pojišťovny.

2.     OSVČ nemusí platit měsíční zálohy na zdravotní pojištění za měsíce březen – srpen 2020 (resp. duben – září 2020, pokud již záloha na březen byla zaplacena) a to až do výše 2.352,- Kč. Pokud má OSVČ měsíční zálohy vyšší než 2.352,- Kč, musí zaplatit pouze částku, která převyšuje 2.352,- Kč. 

Uvedené měsíční zálohy se však nepromíjí a budou OSVČ vyúčtovány v rámci vyúčtování pojistného za rok 2020.

 

Důchodové pojištění

V oblasti důchodového pojištění dochází k úlevám pro OSVČ, a to následujícím:

1.     Promíjí se pokuta za pozdní podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019 za podmínky, že k podání přehledu a zaplacení případného doplatku dojde do 3.8.2020.

2.     OSVČ nemusí platit měsíční zálohy na důchodové pojištění za měsíce březen – srpen 2020 (resp. duben – září 2020, pokud již záloha na březen byla zaplacena), a to v plné výši. 

Část těchto měsíčních záloh se promíjí, a to 2.544,- Kč za měsíc při kterém bude vykonávána hlavní samostatná činnost a 1.018,- Kč za měsíc při kterém bude vykonávána vedlejší samostatná činnost. Zbylou část měsíčních záloh však bude muset OSVČ doplatit, a to na základě vyúčtování pojistného za rok 2020.

Na platby nemocenského pojištění, pokud si jej OSVČ dobrovolně platí, se žádné úlevy nevztahují.

 

EET

Od 12.3.2020 po dobu nouzového stavu a následující 3 měsíce po jeho skončení je pozastaveno plnění povinností vyplývajících z EET. Podnikatelé z 1. a 2. vlny tak mohou přerušit evidenci tržeb a podnikatelé z 3. a 4. vlny s evidencí vůbec nemusí začínat. Výjimkou jsou povinnosti týkající se autentizačních údajů, EET certifikátu a účtenkových bločků, tak aby nedošlo k jejich zneužití.

Upozorňujeme, že stále je zde povinnost vydat zákazníkovi účtenku na základě zákona o na ochranu spotřebitele!!

 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

ČMZRB nabízí živnostníkům a malým a středným podnikatelům zasaženým koronavirem podporu COVID II, která je poskytována ve formě bankovní záruky za úvěr a finančního příspěvku na úhradu úroků zaručovaného úvěru.

Základní podmínky podpory COVID II:

1.     záruka až do výše 80% jistiny komerčního úvěru poskytnutého některou ze spolupracujících bank (seznam bank bude brzy zveřejněn, máme však informaci, že by měli spolupracovat téměř všechny větší banky jako Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s., Československá obchodní banka, a. s., Raiffeisenbank a.s.);

2.     výše zaručovaného až 15.000.000 Kč;

3.     doba ručení maximálně 3 roky;

4.     finanční příspěvek na úhradu úroků až do výše 1.000.000 Kč;

5.     z programu lze financovat náklady na mzdy, energie a nájemné, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, předfinancování pohledávek, pořízení materiálu, zásob a dalšího drobného majetku;

6.     projekt musí být realizován na území České republiky, mimo hlavního města Prahy (jedná se o zdroje strukturálních fondů EU);

7.     žadatel nesmí být v úpadku;

8.     žadatel nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím, zejména Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám;

9.     žadatel nesmí mít nedoplatky z titulu mzdových nároků svých zaměstnanců;

10. na majetek žadatele nesmí být vydáno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí nebo usnesení o nařízení exekuce.

Příjem žádostí do tohoto programu startuje 2. dubna 2020.

S ohledem na zkušenost při vyhlášení COVID I se na nás prosím obracejte s předstihem.  COVID I měl v prvním dni žádostí za cca 20mld CZK.

 

30.3.2020