Daňová opatření

Fyzické a právnické osoby mají možnost podat přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a uhradit tuto daň prakticky až do 1. července 2020, protože bylo rozhodnuto o plošném prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020, a bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Toto platí zcela automaticky bez žádosti.

Daňoví poplatníci dále nemusí podat v termínu kontrolní hlášení k DPH, přičemž pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení budou řešeny následovně:

o   Bez výzvy správce daně bude automaticky prominuta pokuta v hodnotě 1.000 Kč vzniklá za období od 1. 3. do 31. 7. 2020.

o   Ostatní pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení či daňového přiznání budou promíjeny na individuální žádost poplatníka z důvodů souvisejících s koronavirem.

Pokud daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení nebo o posečkání či splátkování daně a prokáže důvody jakkoliv související s koronavirem, bude mu prominuta pokuta za opožděné tvrzení daně. Důvody související s koronavirem můžou být například onemocnění či karanténa účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence znemožnila plnění daňové povinnosti.

Bude prominut správní poplatek za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července 2020.

Podnikatelé budou moci využít zejména tyto instituty:

·    možnost požádat o posečkání úhrady daně,

·    možnost požádat o úpravu výše záloh nebo o výjimku z povinnosti daň zálohovat,

·    možnost požádat o prominutí úroků a pokut za nepodání kontrolního hlášení,

·    možnost požádat o prodloužení lhůty pro podání daňového tvrzení (a tím i úhrady daně).

Upozorňujeme, že i navzdory výše uvedenému prominutí sankce, pokud daňový subjekt nezaplatí daň včas, je automaticky veden jako dlužník – tudíž nebude schopen v případě potřeby předložit bezdlužnost. Bezdlužnost může být vyžadována například bankami při poskytnutém úvěru, kdy se zpravidla hlásí měsíčně!!

EET

Start třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb nebude odložen, avšak od 1. května po dobu 3 měsícůby neměly být podnikatelům ukládány sankce, pokud se nebyli schopni připravit včas na vznik evidenční povinnosti. Finanční a Celní správa by měla při kontrolní činnosti v tomto období postupovat s maximální tolerancí a plnit pouze poradní funkci. 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

ČMZRB nabízela živnostníkům a malým a středným podnikatelům zasaženým koronavirem bezúročný úvěraž do výše 15.000.000 Kč a 90% způsobilých výdajů. Úvěr mohl mít splatnost až 2 roky s odkladem splácení až na 12 měsíců, přičemž mohl být použit na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, na pořízení a financování zásob či na jiné provozní výdaje.

Úvěr byl určen pro malé a střední podniky, pokud u nich došlo k opoždění plnění, pozastavení plnění nebo zrušení plnění z obchodních kontraktů z důvodu opatření k zamezení šíření koronavirové infekce.

Příjem žádostí o bezúročný úvěr COVID byl nicméně z důvodu velkého zájmu pozastaven.

Vláda však rozhodla o dalším finančním posílení úvěrového programu COVID kvůli velkému zájmu podnikatelů, a to vypsáním dalšího úvěrového programu COVID2, který umožní navýšit podporu z původních 600 milionů až na deset miliard korun. Bezúročné úvěry za pět miliard korun bude administrovat přímo Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Aktuálně ČMZRB připravuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu i pokračování podpory malých a středních podnikatelů a živnostníků ve formě záruk za komerční úvěry od 10 tisíc Kč s finančním příspěvkem na úhradu úroků. 

S vyplněním žádosti o úvěr či záruku prostřednictvím formuláře vám rádi zdarma pomůžeme.

 

Nabídky bank

Česká spořitelna, a.s.

Pokud se klient dostal do těžkostí se splácením úvěru v důsledku epidemie koronaviru, banka mu umožní odklad splátek o 3 měsíce. Žádost je možné podat do 30. 4. 2020 a jen jednou pro každý produkt.

Ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a Ministerstvem průmyslu a obchodu umožní banka podnikatelům rychlé čerpání překlenovacích úvěrů. 

Československá obchodní banka, a. s.

Banka umožní zaměstnaným klientům a OSVČ tříměsíční odklad hypotečních a spotřebitelských úvěrů o 3 měsíce.

Banka zajišťuje prostřednictvím České pošty donášku hotovosti přímo domů, a to po celé republice. Lze nastavit pravidelnou měsíční donášku konkrétního obnosu.

Komerční banka, a.s.

Banka klientům umožní odložení splátek hypotečního nebo spotřebitelského úvěru na dobu 3 měsíců. Tato možnost se vztahuje na klienty, kterým se dočasně mohou snížit příjmy a je nutné o ni aktivně zažádat.

Sberbank CZ, a.s.

Banka v doložených a individuálně posouzených případech, u kterých to bude možné, poskytne klientům snížení splátek hypotéčních a spotřebitelských úvěrů. 

Banka dále nabízí podnikatelům nezajištěný úvěru s nejnižší sazbou 4,9 % ročně, kdy žádost vyřídí zdarma a do 48 hodin.

MONETA Money Bank, a.s. 

Banka umožní dočasný tříměsíční odklad pro produkty Expres půjčka, Expres Business, konsolidace nebo hypotéka pro klienty, kteří nejsou nebo k 13. 3. 2020 nebyli v prodlení.

Banka dále klientům nabízí cenově zvýhodněný překlenovací úvěr formou kontokorentu anebo kreditní karty. 

Air Bank a.s.

Banka umožňuje ve výjimečných případech odklad splátek u půjček a hypoték o tři měsíce, a to v následujících situacích:

·      Pokud klient nemůže pracovat, protože onemocněli koronavirem nebo mu byla hygienikem či lékařem nařízena karanténa.

·      Pokud klientovi poklesly příjmy ze zaměstnání, protože využíval ošetřovné na dítě nebo nemůže pracovat kvůli překážkám v práci na straně zaměstnavatele.

·      Když klient pracuje jako osoba samostatně výdělečně činná a poklesly mu příjmy z důvodu uzavření jeho provozovny na základě usnesení vlády o přijetí krizového opatření.

Klient si může zdarma a sám přímo ve svém internetovém bankovnictví snížit splátky úvěru. Možnost snížení splátky je omezena jen maximální dobou splácení.

Ostatní banky

Pokud určitá banka obecné informace o možnostech odložení splátek či jiných nabídkách v souvislosti s epidemii koronaviru nezveřejnila, doporučujeme ji kontaktovat přímo a domluvit se na individuálním řešení.

 

V případě jakýchkoli otázek nebo pomoci s vyplněním žádosti o jakoukoli podporu se na nás určitě obraťe. Rádi zdarma pomůžeme.  

 

23.3.2020